Politica de confidenţialitate & Politica de Cookie-uri

Vă rugăm să citiți cu atenție acest conținut.

 Primaria comunei Morteni, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor).
 Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.
1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
2. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primării, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
 Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege:

 • Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității, Colectare debite/ recuperare creanțe, Emitere autorizații/ licențe, Resurse umane;
 • Fond funciar;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă;
 • Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Morteni, Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei Morteni, Stare civilă, Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Registrul electoral- evidență electorală, Arhiva;
 • Registratura, Relații publice, Secretariat.

 Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)

 Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

 Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal: Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale.

 Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

 În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor), vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
– Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
– Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)
– Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)
– Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)
– Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
– Dreptul la opoziţie (art.21)

 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Modelul de cerere

 Cererea se poate depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Morteni poate fi transmisă la adresa de e-mail: primariamorteni2016@zahoo.com sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, Comuna MORTENI , sat Morteni, strada principalănr. 1127 , judetul Dâboviţa.
 De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
 Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 Primaria comunei Morteni vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date poate fi consultat mai jos.

Stimate utilizator,

 Cu siguranță ai aflat de modificările legislative cu privire la prelucrarea și confidențialitatea datelor personale online.
primaria-morteni.ro susține modificările și se angajează să-ți protejeze toate datele pe care ni le pui la dispoziție.
 Pentru a fi în concordanță cu noul regulament nr. 679/2016 care se aplică din 25 mai 2018, am modificat Termenii și Condițiile privind Prelucrarea datelor cu caracter personal.
 www.primaria-morteni.ro este domeniul oficial al Primăriei Comunei Morteni (județul Dâmbobiţa) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Consiliului Local și ale Primăriei.< span style="margin-left: 25px;"> Utilizarea site-ului www.primaria-morteni.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

 Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

 Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

NOTĂ:
 Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 Acest website aparține Primăriei Comunei Morteni, județul Dâmbobiţa şi foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Aceste cookie-uri culeg date despre utilizatori.

 Primăria Comunei Morteni utilizeaza cookie-uri atât proprii, cât ţi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului vizitatorilor şi clientilor săi.

 Primăriei Comunei Morteni se angajează să respecte confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidenţiale şi vom prelucra numai informaţiile permise de legislaţia aplicabilă. Această notă de confidenţialitate descrie politicile şi practicile Primăriei Comunei Morteni privind colectarea şi utilizarea datelor dvs. personale şi vă stabileşte drepturile de confidenţialitate.

 Confidenţialitatea informaţiilor este o responsabilitate permanentă şi, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidenţialitate pe masură ce vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidenţialitate. În ceea ce priveşte prelucrarea datelor bazate pe consimţământ, vă vom notifica orice modificare şi vom solicita consimţământul dvs. suplimentar.

 Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

 Pentru mai multe detalii privind conţinutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesaţi urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 În cadrul primăriei am desemnat un responsabil cu protecţia datelor în ceea ce priveşte toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. şi la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, în special dacă aveţi întrebări sau nelamuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 Putem colecta, stoca şi utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informaţii despre computerul dvs. şi despre vizitele şi utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locaţia geografica, tipul şi versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină şi căile de navigare ale site-ului);
 • informaţiile pe care ni le furnizaţi la efectuarea de comentarii pe site (inclusiv telefon, numele şi adresa dvs. de e-mail);
 • informaţiile pe care ni le furnizaţi în scopul de a vă abona la notificările prin e-mail şi / sau buletine de ştiri (inclusiv numele şi adresa dvs. de e-mail);
 • informaţiile pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi serviciile sau informaţiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecvenţa şi modelul utilizării serviciilor);
 • informaţiile conţinute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteţi prin acest site (inclusiv corespondenţa cu noi, conţinutul comunicării şi datele asociate cu comunicarea);
 • informaţiile pe care le furnizaţi atunci când achiziţionaţi produsele de pe site-ul nostru;
 • publicaţiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.;
 • orice alte date personale pe care aţi ales să ni le trimiteţi.

 Vă puteţi bucura de acest site fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimţământul dvs. Unele informaţii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru să vă poată furniza serviciile pe care le-aţi achiziţionat sau le-aţi solicitat şi să vă autentificaţi, astfel încât să ştim că sunteţi dvs. şi nu altcineva. Puteţi gestiona datele comunicate de dvs. şi vă puteţi retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate).

 Retineţi că, dacă nu ne daţi datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. şi să vă furnizăm serviciile solicitate.